14 Yếu tố làm cho dự án thất bại

1/ Mục tiêu của công ty không rõ ràng ở những cấp tổ chức thấp hơn

2/ Hoạch định quá nhiều việc trong thời gian quá ít

3/ Ước tính về tài chính không đủ

4/ Hoạch định dựa trên những dữ liệu không đầy đủ

5/ Tiến trình hoạch định không có tính hệ thống

6/ Hoạch định được thực hiện bởi những nhóm hoạch định

7/ Không ai biết được mục tiêu cuối cùng

8/ Không ai biết được những yêu cầu về nhân sự

9/ Không ai biết được những mốc thời gian quan trọng bao gồm việc viết báo cáo.

10/ Đánh giá dự án dựa trên những phán đoán mà không dựa trên những tiêu chuẩn hoặc số liệu quá khứ

11/ Không đủ thời gian để có những đánh giá thích hợp

12/ Không có ai quan tâm đến nguôn nhân lực sẵn có với những kỹ năng cần thiết

13/ Mọi người làm việc không hướng tới cùng một đặc tính kỹ thuật

14/ Mọi người thường thay đổi thời gian thực hiện công tác mà không quan tâm đến tiến độ thực hiện chung.

P/s: hãy comment xuống phía dưới yếu tố khác làm dự án thất bại mà bạn thấy đúng.

Bài viết cùng danh mục