[Infographic] 8 Tư duy khác biệt giữa lãnh đạo bình thường và lãnh đạo giỏi

Nhà quản lý thành công nhất là những người luôn được nhân viên tôn trọng và dễ dàng làm theo họ, đồng thời cũng là những nhà quản lý có khả năng được thăng chức nhiều nhất.

Giữa 1 lãnh đạo bình thường và 1 lãnh đạo giỏi họ khác nhau gì niềm tin cốt lõi về: môi trường kinh doanh, doanh nghiệp, quản lý, nhân viên, động cơ làm việc, sự thay đổi, công nghệ thông tin, công việc.

8 Tư duy khác biệt giữa lãnh đạo bình thường và lãnh đạo giỏi

Bài viết cùng danh mục